Budi dio naše mreže
Izbornik

Novosti

JU"NA AFRIKA: SVEaENIK VODITELJ NOVE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA

Pretorija, 10. 10. 1995. (IKA) - Anglikanski sveAenik Parney Pityana izabran je za predsjednika nove ju¶no-afriOke Komisije za ljudska prava, priopAila je ju¶noafriOka informativna agencija SAPA. Komisija za ljudska prava ima jedanaest Olanova, a za vic

NACIONALNA SKUP‹TINA FRANJEVAiKOG SVJETOVNOG REDA

Zagreb, 10. 10. 1995. (IKA) - FranjevaOki svjetovni red (FSR) odr¶ao je od 6. do 8. listopada svoju redovitu godi±nju Nacionalnu skup±tinu u Hrvatskom Leskovcu. Prema uredbama FSR-a svake treAe godine u sklopu redovite skup±tine odr¶ava se i izborna sku

BROJ KATOLIKA U JU"NOJ KOREJI JO‹ RASTE

Seul, 10. 10. 1995. (IKA) - Broj katolika u Ju¶noj Koreji i dalje se poveAava ali se je stopa toga porasta posljednjih godina smanjila, kako pokazuje nedavno provedeno istra¶ivanje koje je poduzela tamo±nja biskupska konferencija. Na kraju god. 1994. ka

SIROMA‹TVO U SREDI‹TU POZORNOSTI KATOLIiKIH ‹KOLA

Washington, 10. 10. 1995. (IKA) - "Catholic relief service", crkvena ustanova u SAD za humanitarnu pomoA pokreAe u sljedeAem mjesecu studenom svim srednjim ±kola u 9. nadbiskupija i biskupija u toj dr¶avi veliki pothvat informiranja o problemima siroma±

ME?UNARODNI SKUP PALOTINACA

Rim, 10. 10. 1995. (IKA) - Me?unarodni kongres Dru¶be katoliOkoga apostolata (Palotinci) odr¶ava se od 8. do 14. listopada u centru za duhovnost "Salesianum" u Rimu. Sudjeluje 160 osoba - sveAenika, redovnika, redovnica i laika - iz 15 zemalja. To je je

SEMINAR O iUDESNIM OZDRAVLJENJIMA U SUVREMENOJ CRKVI

San Giovanni Rotondo, 10. 10. 1995. (IKA) - Me?unarodna slu¶ba katoliOke karizmatske obnove (ICCRS) priredila je u mjestu San Giovanni Rotondo u provinciji Fod¶a u Italiji, studijski seminar o iscjeljivanju. Me?u ±est stotina sudionika iz 74 zemlje bilo

NADBISKUP WAGNER ZA POBOLJ‹ANJE POLO"AJA SELJAKA

Bern, 9. 10. 1995. (IKA) - Nadbiskup Alois Wagner, predstavnik Svete Stolice u UN-ovoj organizaciji za poljoprivredu i prehranu, zauzeo se za pobolj±anje polo¶aja seljaka. UmijeAe obrade zemlje treba biti "prvo i najcijenjenije umijeAe", a ne u podre?en