Budi dio naše mreže
Izbornik

ODRŽANA 23. KATEHETSKA ZIMSKA ŠKOLA ZA VJEROUEITELJICE

Zagreb (IKA )

Zagreb, 13. 1. 1996. (IKA) - U ovogodišnjoj, 23. po redu, Katehetskoj zimskoj školi za vjeroueiteljice, koja je od 8. do 12. sijeenja održana u velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa na Šalati, sudjelovalo je više od 400 vjeroueiteljica koje rade u šk

Zagreb, 13. 1. 1996. (IKA) – U ovogodišnjoj, 23. po redu, Katehetskoj zimskoj školi za vjeroueiteljice, koja je od 8. do 12. sijeenja održana u velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa na Šalati, sudjelovalo je više od 400 vjeroueiteljica koje rade u školi i župnom pastoralu iz svih hrvatskih biskupija. Školu je priredila Pastoralna komisija pri Hrvatskoj uniji viših redovniekih poglavarica u suradnji s Nacionalnim katehetskim uredom Hrvatske biskupske konferencije i Katehetskim institutom Katoliekoga bogoslovnog fakulteta Sveueilišta u Zagrebu, a glavna tema susreta bila su Djela apostolska, o kojima se govorilo s razlieitih motrišta. Na dan otvaranja škole, u ponedjeljak, 8. sijeenja, predsjednica Pastoralne komisije pri Hrvatskoj uniji VRP s. Marija Toplišnjak govorila je o razlozima izbora Djela apostolskih kao glavne teme, a školu je otvorila predsjednica Hrvatske unije VRP s. Agneta Tadia-Šutra, koja je zatim govorila o važnosti Djela apostolskih u životu katehistica. Predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda dr. Zvonimir Kureeia potaknuo je vjeroueiteljice na potrebu slušanja, prikupljanja saznanja i primjene u životu i radu Djela apostolskih, a generalni tajnik HBK prelat dr. Vjekoslav Milovan istaknuo je važnost njihova proživljavanja, produbljivanja, te dubljeg razumijevanja i provo?enja u život. Misno slavlje, u ponedjeljak poslije podne, predvodio je zagrebaeki nadbiskup kardinal Franjo Kuharia zajedno s dr. Kureeiaem. Djela apostolska su povijest Crkve, u kojima se govori o malom sjemenu koje je Isus posijao u svijet i u povijest, da raste, rekao je kardinal Kuharia u svojoj propovijedi. Nakon mise kardinal je vjeroueiteljicama govorio o dokumentu pape Ivana Pavla II. “Nadolaskom treaeg tisualjeaa”, u kojemu Papa govori o pripravi za jubilej 2.000. godine. Priprave za taj jubilej vea su zapoeele, rekao je kardinal. Neposredna priprava zapoeet ae godine 1997, koja ae biti posveaena razmišljanju o Isusu Kristu, 1998. bit ae posveaena Duhu Svetom, a 1999. Bogu Ocu.
U utorak, 9. sijeenja, vjeroueiteljice je posjetila ministrica prosvjete i športa Republike Hrvatske prof. Ljilja Vokia, u pratnji svoga pomoanika Stjepana Licea.
U tijeku iduaih dana, predavanja su održali: o. Bonaventura Duda, koji je dao temeljni pregled Djela apostolskih, o. Ante Vuekovia govorio je o Evan?elju u helenistiekom svijetu, dr. Tomislav Ivaneia – o silasku Duha Svetoga kao temeljnom doga?aju Crkve, o. Bono Šagi – o službama i ustrojstvu u Crkvi, o. Nikola Vukoja – o temeljnim znaeajkama prve kršaanske zajednice, dr. Marinko Vidovia o Kristu kao glavnom sadržaju apostolske propovijedi. O. Izidor Herman govorio je o inkulturaciji ranokršaanske kerigme, dr. Antun Škvoreevia o sakramentima kršaanske inicijacije, a o. Ivan Dugandžia o obraaenju sv. Pavla. Mostarsko-duvanjski biskup Ratko Peria govorio je o Petru u Djelima apostolskim, dr. Tomo Vukšia o kršaanima iz progonstva, a dr. ?uro Hrania o prvoj misijskoj Crkvi u Antiohiji.
U tijeku susreta vjeroueiteljice su obra?ivale kateheze i praktieno radile na temelju Djela apostolskih u osam skupina. Skupine su obuhvaaale godišta od prvog do osmog razreda osnovne škole, jedna skupina je obuhvaaala srednju školu, a jedna je posebno obra?ivala problematiku rada s djecom koja imaju poteškoae u razvoju. U svakoj je skupini bilo od 25 do 40 sudionica.
U eetvrtak, 11. sijeenja, u poslijepodnevnim je satima bila duhovna obnova za sudionice susreta, koju je vodio o. Rajko Gelemanovia, a pri kraju svakoga radnog dana slavljeno je i euharistijsko slavlje.
U petak, 12. sijeenja, održan je plenum s predavaeima i voditeljima skupina, na kojemu je uz pitanja vezana za Djela apostolska bilo rijeei i o potrebi uskla?ivanja vjeronauenog programa u župi i školi, izradbi novih i ponudi alternativnih vjeronauenih udžbenika, potrebi ponovnog osmišljavanja katehetske ljetne škole te slienih škola na nižim razinama.
Završnu rijee, prilikom zatvaranja škole, održala je s. Agneta Tadia-Šutra, koja je tom prilikom istaknula potrebu za novim promišljanjima za sljedeau zimsku školu, u koju ae se uvesti dogovarane novosti.