Budi dio naše mreže
Izbornik

PREDSTAVLJENA ENCIKLIKA "EVANŽELJE ĆIVOTA"

Zagreb (IKA )

Zagreb, 9. 6. 1995. (IKA) - Hrvatski prijevod papine enciklike "Evanšelje života" predstavljen je, u nazo~nosti papinskog nuncija Giulia Einaudija, viče hrvatskih nadbiskupa i biskupa, teologa, bogoslova i publike, u sklopu zasjedanja Hrvatske biskupske

Zagreb, 9. 6. 1995. (IKA) – Hrvatski prijevod papine enciklike “Evanšelje života” predstavljen je, u nazo~nosti papinskog nuncija Giulia Einaudija, viče hrvatskih nadbiskupa i biskupa, teologa, bogoslova i publike, u sklopu zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije, 8. lipnja 1995. u dvorani “Vijenac” Bogoslovskog sjemeničta na Kaptolu. Na po~etku predstavljanja dubrova~ki biskup Ćelimir Puljiđ iznio je glavne misli enciklike, rekavči kako je ona apel upuđen svima za počtivanje i začtitu života. Drama načeg stoljeđa je rascijep izmešu Evanšelja i života, rekao je biskup Puljiđ, istaknuvči da je u toj enciklici definiran stav Crkve prema pitanjima života, i Papa želi da se ta enciklika prou~ava na teoločkim fakultetima.
“Začto je život svet i nepovrediv?”, pitanje je na koje je na temlju enciklike “Evanšelje života” pokučao odgovoriti potpredsjednik HBK čibenski biskup Sređko Badurina. Ćivot je dobro koje je uvijek dobro i koje se uvijek treba čtititi, stoji u enciklici, u kojoj se govori o ugroženosti života bolečđu, siromačtvom, ratom i svakom vrstom nasilja. Papa u ovoj enciklici traži viče od počtivanja zapovijedi “Ne ubij”, te poziva na ljubav prema bližnjemu u skladu s Isusovim zahtjevima iz Evanšelja, rekao je biskup Badurina. Moralni stav, utemeljen na Evanšelju i crkvenim dokumentima, poziva na solidarnost prema ugroženome životu, a ta solidarnost je nadopunjena snagom Duha Svetoga koji budi strahopočtovanje prema životu, koji je dar Božji. Ćivot je ~esto pitanje povrčnih i jeftinih polemika, istaknuo je biskup Sređko Badurina, pozvavči vjernike, ali i sve ljude dobre volje, da dublje razmisle o otajstvu života.
O. Valentin Pozaiđ D.I. govorio je o zna~enju pete Božje zapovijedi kao moralnom imperativu. Ta je zapovijed dio Saveza na Sinaju, ponovljena je i u Novom zavjetu, a temeljno joj je zna~enje da je Bog gospodar života i smrti, te da ~ovjek ne smije uničtiti nevino ljudsko biđe. U “Evanšelju života” Papa govori o poba~aju, eutanaziji, i razli~itim drugim oblicima ugrožavanja ljudskoga života, no ne osporava opravdanu obranu, jer napada~ sam izlaže svoj život opasnosti, istaknuo je dr. Pozaiđ.
Zagreba~ki nadbiskup kardinal Franjo Kuhariđ je istaknuo kako je “Evanšelje života” poziv za spas ljudskoga života u modernoj civilizaciji. Govoređi o materijalisti~kome shvađanju svijeta koje prevladava u načem stoljeđu, i koje vodi nepočtivanju i zanemarivanju ljudskih života, kardinal Kuhariđ je rekako kako je Bog začtitnik života i ljudske osobe, pa Krist i Crkvu i danačnju civilizaciju poziva na odgovornost, pitajuđi ih čto su u~inili za začtitu života. Nova Papina enciklika budi ljudske savjesti i zato joj se neki protive, upozorio je zagreba~ki nadbiskup.
Na kraju predstavljanja nazo~nima se obratio i prevoditelj enciklike fra Jure ćar~eviđ, provincijal Hrvatske kapucinske provincije.
Enciklika “Evanšelje života” ima ~etiri poglavlja: “Sadačnje prijetnje ljudskom životu”, “Krčđanska poruka o životu”, “Sveti zakon Božji” i “Za novu kulturu života”, a na hrvatskome jeziku ju je objavila “Krčđanska sadačnjost” iz Zagreba.