Budi dio naše mreže
Izbornik

Doktorirao vlč. Tomislav Korov

Rijeka (IKA)

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Sveučilišta u Rijeci, svoju je doktorsku disertaciju 17. studenoga obranio svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Tomislav Korov.

Doktorska disertacija naslova „Model strateškog upravljanja destinacijom vjerskog turizma“ predstavlja samostalni znanstveni rad temeljen na originalnim rezultatima provedenog znanstvenog istraživanja. Rad je u svojstvu mentora vodila prof. dr. sc. Danijela Gračan, redovita profesorica katedre za Turizam istoimenog fakulteta. Kandidat je u doktorskoj disertaciji obradio aktualnu problematiku iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije. Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Dragan Magaš, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, član te izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić, vanjski član, ovu doktorsku disertaciju ocijenilo je kao znanstveni rad u kojem je dat originalni znanstveni doprinos ocijenivši je najvišom ocjenom.

Doktorska disertacija obuhvaća 380 stranice teksta, 10 slika, 122 tablice i 3 grafikona. Kandidat je koristio 263 izvora na hrvatskom i engleskom jeziku, a rad se sastoji od ukupno devet poglavlja čiju strukturu čine uvodno poglavlje, sedam središnjih poglavlja te zaključno poglavlje.

Prema propozicijama relevantnim za ovaj oblik istraživanja, može se zaključiti da ova doktorska disertacija sadržajem, obujmom i postignutom razinom kvalitete udovoljava uobičajenim standardima. Doktorand je istražio teorijske i praktične aktualnosti vezane uz vjerski turizam te na sustavan način formulirao optimalan model na temelju rezultata istraživanja o vjerskom turizmu u kontekstu koncepta održivog razvoja, te organizacije i upravljanja razvojem vjerskog turizma u destinacijama vjerskog turizma, uvažavajući povijesno iskustvo razvoja turizma, međunarodno iskustvo te izabrane ekonomske i društvene kriterije. Naglasak istraživanja usmjeren je na istraživanje stavova dionika te na povijesnu i teorijsku metodološku analizu održivog razvoja u domeni vjerskog turizma i na formiranje strategije u okviru strateškog menadžmenta destinacije vjerskog turizma.

Temeljem postavljenog predmeta istraživanja, a u svrhu postizanja postavljenog glavnog cilja istraživanja, kao i ciljeva konceptualnog, empirijskog i aplikativnog stajališta, postavljena je sljedeća glavna hipoteza (H0): Model strateškog upravljanja u destinaciji vjerskog turizma koji stavlja vjerske resurse u funkciju održivog razvoja destinacije vjerskog turizma uz provođenje potrebnih projekata prema načelima održivog turističkog razvoja ima utjecaj na pozitivno sinergijsko djelovanje čimbenika turističke ponude kroz mrežu destinacijske turističke ponude te će dovesti do pozitivnih ekonomskih učinaka, odnosno do povećanja ekonomske efikasnosti vjerskog turizma i utjecat će na lokalni i regionalni razvoj destinacije.

Znanstveni doprinos doktorske disertacije je višeznačan. U teorijskom smislu doprinos ekonomskoj znanosti je vidljiv u sveobuhvatnom i detaljnom pregledu znanstvene literature na osnovi koje su sistematizirani i definirani ključni pojmovi. Znanstveni teorijski doprinos istaknut je i upotrebom valjanog i pouzdanog mjernog instrumenta (anketnog upitnika) putem kojeg su se prikupljali primarni podaci te je znanstveni doprinos istaknut i dokazivanjem primjenjivosti statističkih metoda u analizi rezultata istraživanja, što upravo ovom radu daje posebno na originalnosti.

Doprinos istraživanja u aplikativnom smislu proizlazi iz mogućnosti primjene rezultata empirijskih istraživanja o čimbenicima uspješnosti poslovanja turističkih destinacija u Republici Hrvatskoj radi poboljšanja poslovanja postojećih destinacija vjerskog turizma. Povezivanjem teorije i prakse s dobivenim rezultatima istraživanja ponuđene su smjernice i preporuke turističkim menadžment organizacijama za uspješnije korištenje raspoloživih vjerskih resursa u svrhu uspješnijeg poslovanja pomoću prilagođenog modela strateškog upravljanja destinacijom vjerskog turizma kroz praćenje provedbe strategije razvoja destinacije vjerskog turizma.

Ova doktorska disertacija predstavlja koristan okvir za strateško upravljanje destinacijom vjerskog turizma te daje smjernice za daljnja istraživanja u tom području, poglavito zbog toga što je ova tema na našem području još uvijek nedovoljno istražena. U tom smislu, vjerski turizam se ne smije prepustiti stihijskom razvoju već se njime treba upravljati da bi on bio i u pastoralnom te pogotovo ekonomskom pogledu, dugoročno održiv. Zbog toga postavljeni model u radu može poslužiti destinacijskom menadžmentu kao osnova za upravljanje vjerskim turizmom u destinaciji kako bi se osigurala dugoročna konkurentska prednost turističke destinacije na turističkom tržištu.

Na samom kraju obrane, koja je nosila javni karakter, riječ je uzela mentorica prof. Gračan, istaknuvši izniman doprinos obrađene teme koji, po njenim riječima, ne bi smio ostati nezapažen, kako u turističkom sektoru i samom fakultetu tako i poglavito unutar same Crkve koja većinom upravlja destinacijama vjerskog turizma. Zadovoljstvo obrađenom temom te nadasve profesionalnim i znanstvenim pristupom dr. Korova u procesu njegova doktorskog istraživanja, mentorica je izrazila otvorenošću da dr. Korov u dogledno vrijeme surađuje predavalačkom djelatnošću (kao gost predavač) na njihovom fakultetu, što je on rado prihvatio.

Vlč. dr. Tomislav Korov zaređen je 1998. godine te je u posljednjih 22 godine službovao u nekoliko mjesta Đakovačko-osječke nadbiskupije: Osijeku, Donjem Miholjcu, Svilaju, Vinkovcima te Koškoj u kojoj trenutačno obavlja župničku službu. Aktivan je također u povjerenstvu za pastoral turista pri HBK te je u nadbiskupiji osim župničke također obnašao i druge službe, poglavito one vezane uz menadžment i strateško upravljanje poput predsjednika upravnog vijeća katoličkih vrtića grada Vinkovaca te ravnatelja dekanatskog Caritasa u Vinkovcima.