Budi dio naše mreže
Izbornik

Dr. Petar Bilobrk obranio doktorsku disertaciju

Zagreb (IKA)

Javna obrana doktorskoga rada "Kulturni vidici razvoja Hrvatskoga katoličkog pokreta od 1900. do 1913." Petra Bilobrka održana je 7. travnja u dvorani Velike vijećnice Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu.

Rad je izrađen pod vodstvom mentora izv. prof. dr. sc. Vladimira Lončarevića u okviru poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije. Povjerenstvo za obranu doktorskoga rada bilo je u sastavu: prof. dr. sc. Stipan Tadić, predsjednik, prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, član, dr. sc. Vine Mihaljević, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, član. Uz obitelj doktoranda i mentora izv. prof. dr. sc. Vladimira Lončarevića obrani disertacije nazočili su prijatelji i kolege, među kojima je i prof. dr. sc. Božidar Nagy, postulator kauze bl. Ivana Merza. Petar Bilobrk obranio je doktorsku disertaciju ocjenom summa cum laude.

Prvi dio istraživanja odnosi se na duhovni i kulturni kontekst na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće. Na temelju dostupnih sadržaja kritički se ispituju i analiziraju povijesne okolnosti na kulturološkom planu s posebnim osvrtom na utjecaje liberalizma koji je prodirao u hrvatske zemlje, a najizrazitije se očitovao upravo u književnosti i kulturi. Predstavlja se kulturno ozračje među katolicima i prioriteti kulturnoga djelovanja. Nakon provedenog istraživanja jasno se može reći da je to, s jedne strane, bila borba protiv liberalizma u kulturi, a, s druge strane, program stvaranja katoličke kulture u cilju rekristijanizacije javnoga života.

U drugom dijelu istraživanja prikazuje se povijesno-kulturni kontekst kao i glavne odlike i ciljevi kulturnog djelovanja hrvatske katoličke inteligencije kroz manifestacije i organizacije, počevši od Posvete hrvatske omladine Srcu Isusovu i Prvoga hrvatskog katoličkog sastanka u Zagrebu 1900. Na to se navezuje programski osmišljen kulturni rad u sklopu Hrvatskoga katoličkoga pokreta (HKP), čiji je idejni začetnik na našim područjima krčki biskup Antun Mahnić, čime kulturni rad postaje jasnije idejno usmjeren i programski organiziran. On je već osnutkom Staroslavenske akademije iskazao svoje kulturne pretenzije, a potom poticajima organiziranja katoličke mladeži pa će se obraditi I. đački katolički sastanak na Trsatu 1906, osnutak i djelovanje Hrvatskog katoličkog akademskog društva Domagoj, hrvatsko-slovenski katolički sastanak u Zagrebu 1907, kulturno djelovanje zborova duhovne mladeži i studentskih katoličkih društava, Hrvatskoga katoličkog đačkog saveza, Pijeva i Leonova društva, Hrvatskog katoličkog kasina, Hrvatskoga katoličkog seniorata i Hrvatskoga katoličkog narodnog saveza, kulturni doprinosi Drugoga hrvatskog (hrvatsko-slovenski) katoličkog sastanka u Ljubljani i osnutak Kola hrvatskih književnika te djelovanje Hrvatskoga književnog društva Sv. Jeronima u tim godinama. Kontekstualno se interpretira kulturno djelovanje istaknutih osoba u sklopu tih manifestacija i organizacija.

U trećem dijelu istraživanja kritičkom metodom pristupilo se analiziranju i kontekstualizaciji kulturne periodike ili periodike koja je imala izrazite kulturne značajke i sadržaje: Hrvatske Straže i Luči te Hrvatstva, Jutro, Dana, Riječkih novina. Tu se prikazuje njihova kulturološka uloga i važnost, s posebnim naglaskom na važnost u kontekstu cjelovite hrvatske kulture. Kontekstualno se interpretira kulturno djelovanje istaknutih osoba u pojedinim glasilima.

U četvrtom dijelu analitičkom obradom i kontekstualizacijom istražuju se kulturološki doprinosi organiziranog djelovanja katoličke inteligencije u kontekstu razvoja cjelovite hrvatske kulture.

Važan dio disertacije su i prilozi u kojima doktorand donosi izvode iz pravila društava koja su djelovala u okviru Hrvatskoga katoličkog pokreta. Njihova važnost je i u tome što na jednome mjestu do sada nisu bila dostupna zainteresiranoj javnosti, a neki od njih se mogu pronaći samo u tjednicima koji su ih objavili prilikom osnivanja društava.

Rezultati do kojih se došlo tim istraživanjem su spoznaja o značaju i ulozi Hrvatskoga katoličkog pokreta od 1900. do 1913. godine u kulturnim gibanjima u hrvatskim zemljama toga vremena. Također, intencija je da ta disertacija pridonese i boljem razumijevanju kulturno-programskoga karaktera i značenja HKP-a u cijelosti, s obzirom na to da su naglasci dosadašnjih istraživanja bili politički odnosno parcijalno socijalni ili književni, a izostala je sintetska interpretacija, posebice s obzirom na kulturu kao posebno i, uz socijalni rad, najkonzistentnije područje djelovanja HKP-a.

Doktorska disertacija Petra Bilobrka „Kulturni vidici razvoja Hrvatskoga katoličkog pokreta od 1900. do 1913.“ s interdisciplinarnog zrenika humanističko-društvenih znanosti, kroatologije i povijesti poglavito, rasvjetljuje jedno važno razdoblje hrvatske povijesti početkom XX. st. koje je do sada u hrvatskoj povijesti, unatoč mnogim vrijednim, ali fragmentarnim radovima o toj tematici, bilo nedostatno rasvijetljeno.

Petar Bilobrk, rođen je u Splitu 1978. godine, po zvanju je magistar religiologije i stručni prvostupnik teologije. Od studenoga 2021. obavlja poslove urednika i novinara u tiskanim i online medijima i medijskim projektima Sveučilišta u Zagrebu; imenovan je također zamjenikom glavne urednice Hrvatskih sveučilišnih novina Universitas. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je stručni studij teologije, gdje je diplomirao i stekao akademski naziv stručnog prvostupnika teologije – teolog (bacc. theol.). Sveučilišni diplomski studij Religijskih znanosti je upisao na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (danas Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) na kojemu je stekao akademski naziv magistar religiologije (mag. relig.). Tijekom medijskoga djelovanja na Radiju Marija bio je zaposlen na radnom mjestu zamjenik glavnog urednika i voditelj te je uredio i ostvario više od 700 emisija.

Na Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 2018. u zvanju asistenta izvodi nastavu u raznim kolegijima. Od akademske godine 2020./2021. u svojstvu vanjskog suradnika – asistenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu izvodi nastavu izbornog kolegija i seminara Dr. Ivan Merz – odabrane teme.

Sudjelovao je na raznim znanstvenim skupovima svojim predavanjima, a posebno treba spomenuti njegovo sudjelovanje na znanstvenom skupu „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – u razdoblju komunizma“ održan 22. listopada 2016. u organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Glasa Koncila i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić”. Od listopada 2020. sudjeluje na internom fakultetskom projektu Tihi pregaoci: redovnički prinosi hrvatskoj i europskoj kulturi.