Budi dio naše mreže
Izbornik

KRITIEKI STAV CRKVE SPRAM POLITIKE

Zagreb (IKA )

Zagreb, 29. 10. 1995. (IKA) - "Opozicija - pojam i funkcija" naziv je dvodnevnog simpozija održanog 27. i 28. listopada na Fakultetu politiekih znanosti u Zagrebu. Ugledni hrvatski politolozi, pravnici i filozofi dali su svoje definicije opozicije, te s

Zagreb, 29. 10. 1995. (IKA) – “Opozicija – pojam i funkcija” naziv je dvodnevnog simpozija održanog 27. i 28. listopada na Fakultetu politiekih znanosti u Zagrebu. Ugledni hrvatski politolozi, pravnici i filozofi dali su svoje definicije opozicije, te su iznijeli svoja stajališta glede opozicije u bivšem komunistiekom društvu, u Hrvatskoj nakon prvih demokratskih izbora, te u današnjem svijetu. Izme?u ostalog o suvremenome stajalištu Katolieke Crkve i telogije spram politike, govorio je prof. dr. Marijan Valkovia voditelj katedre za socijalni nauk Crkve na Katoliekom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Prof. dr. Valkovia je izme?u ostalog rekao:
“Suvremeno naeelo o odvojenosti Crkve od države i o svjetonazorskoj neutralnosti države u pluralistiekom društvu ne znaei da su društvo i država vrijednosno neutralni. Kritieka uloga Crkve i teologije bit ae na crti obrane i promicanja dostojanstva ljudske osobe i ljudskih prava, obrane i promicanja temeljnih društvenih vrednota, ukoliko su ujedno i antropološke vrednote. U politiekom životu veoma je važno naeelo socijalnog nauka Crkve o supsidijarnom ure?enju politiekoga i društvenog života, što je vea danas prihvaaeno u redovitom politiekom životu. (…) Buduai da je tedencija prema centralizaciji imenentna svakoj vlasti, kritieka uloga Crkve bit ae baš upozoravati predstavnike vlasti na ospasnost uzurpiranja vlasti iznad one granice koja je potrebna ili veoma korisna za opae dobro. Pri tome nije izvorno rijee o decentralizaciji središnjih vlasti nego o poštivanju izvornih prava, dužnosti i kompetencije i osoba i ‘posrednih tijela’. I sama je Crkva jedno takvo ‘posredno tijelo’ u društvenom pogledu, neizravno i u politiekom, te je vea svojom prisutnošau i svojim djelovanjem jaka kritika totalitarnom režimu kako smo to doživjeli za vrijeme komunizma, kada su ostala ‘posredna tijela’, ne samo poltieka, bila više-manje produžena ruka jedne jedine stranke na vlasti. Tu se bjelodano vidjela ona politieka neizravna funkcija Crkve, vea samim svojim postojanjem, a pogotovo kada je bila aktivnija u svome nauku i pastoralnom djelovanju, i ne ulazeai izravno u politieko pitanje, jer to nije ni njezina kompetencija niti joj je bilo dopušteno.”