Budi dio naše mreže
Izbornik

PRVI SUSRET SLOVENSKIH I HRVATSKIH KATOLIEKIH NOVINARA

Otoeec (IKA )

Otoeec, 1. 2. 1996. (IKA) - Hrvatski i slovenski katolieki novinari susreli su se u Otoecu ob Krki 31. sijeenja, gdje su razgovarali o odnosima Crkve i države, katoliekim medijima, te o moguanostima me?usobne suradnje. Susretu je bilo nazoeno dvadesetak

Otoeec, 1. 2. 1996. (IKA) – Hrvatski i slovenski katolieki novinari susreli su se u Otoecu ob Krki 31. sijeenja, gdje su razgovarali o odnosima Crkve i države, katoliekim medijima, te o moguanostima me?usobne suradnje. Susretu je bilo nazoeno dvadesetak urednika i novinara iz “Družine”, “Ognjišea”, “Tretjeg dana”, “Glasa Koncila”, “Svjetla Rijeei”, “Pomaka”, Hrvatskoga katoliekog radija, Informativne katolieke agencije – Zagreb, te predsjednik Hrvatskoga društva katoliekih novinara dr. Mirko Mataušia, koji je i inicijator susreta, i potpredsjednik Slovenskoga društva katoliekih novinara dr. Janez Gril. “Hrvatski i slovenski katolieki novinari imaju mnogo toga zajedniekoga, a bili su i u istome katoliekom društvu novinara. No, nakon stvaranja dviju samostalnih država, te su veze nekako oslabile i susretali smo se samo na velikim me?unarodnim skupovima. Zato smo odlueili održati susret urednika i novinara iz Hrvatske i Slovenije, kako bismo razgovarali o specifieno našim problemima i o moguanostima suradnje”, rekao je u pozdravnome govoru dr. Mataušia. O odnosima Crkve i države u obje zemlje, reeeno je kako još uvijek ni u Sloveniji ni u Hrvatskoj zakonski nisu regulirani povrat nacionalizirane crkvene imovine, te vjeronauk u školi, no u Hrvatskoj su pripremljena tri ugovora izme?u Republike Hrvatske i Svete Stolice koji bi trebali regulirati važna pitanja za Katolieku Crkvu u Hrvatskoj. Novinari iz obje države nisu u potpunosti zadovoljni naeinom na koji se vijesti iz života Crkve prikazuju u državnim medijima, a što se tiee katoliekih medija Crkva u Sloveniji je otišla korak dalje od Crkve u Hrvata jer je, unatoe Crkvi nesklonoj vlasti, uspjela pokrenuti katolieki radio i katolieku televiziju. Bilo je rijeei i o ukljueivanju Crkve u obje zemlje na svjetsku raeunalsku mrežu Internet. Dogovoreno je da se sljedeai susret održi u rujnu na Krku, gdje ae biti rijeei i o krekom biskupu Antunu Mahniau, porijeklom Slovencu, koji je u Hrvatskoj potaknuo razvoj katoliekog pokreta.