Budi dio naše mreže
Izbornik

ŠTO SR JUGOSLAVIJA OEEKUJE OD DIPLOMATSKIH ODNOSA SA SVETOM STOLICOM Papa primio vjerodajnice novoga ambasadora SRJ pri Svetoj Stolici

Vatikan (IKA )

Vatikan, 26. 4. 1996. (IKA) - Dojeilo Maslovaria, novi izvanredni i opunomoaeni ambasador Savezne Republike Jugoslavije pri Svetoj Stolici, predao je 25. travnja svoje vjerodajnice Svetom Ocu. U nastupnom govoru što ga je tom prilikom održao ambasador M

Vatikan, 26. 4. 1996. (IKA) – Dojeilo Maslovaria, novi izvanredni i opunomoaeni ambasador Savezne Republike Jugoslavije pri Svetoj Stolici, predao je 25. travnja svoje vjerodajnice Svetom Ocu. U nastupnom govoru što ga je tom prilikom održao ambasador Maslovaria i uzvratnom govoru Ivana Pavla II. svaka je strana u tom diplomatskom odnosu iznijela ili dala naslutiti svoje razloge, porive i usmjerenja.
Ambasador Maslovaria je odmah na poeetku istaknuo kako je to za njega “sveeani trenutak” i kako se nalazimo u “osjetljivom i teškom razdoblju povijesti naroda koje zastupa”. Napomenuo je kako je Sveta Stolica u tijeku svih ovih godina zadržala svoga nuncija u Beogradu, i kako se je državni tajnik Sv. Stolice kardinal Angelo Sodano u travnju 1994. bio zauzeo protiv nehumanih ueinaka sankcija što ih je OUN odredila protiv Jugoslavije. U nastavku je rekao:
“Crkva Katolieka koju vi mudro vodite, naviješta dobru vijest Evan?elja, poruku mira za sve ljude dobre volje kakvog god religijskog ili svjetovnog uvjerenja oni bili. Vlada, koju mi je east zastupati visoko cijeni tu poruku mira koja se odražava u skladu i pomirenju me?u narodima.”
Izrazivši kako Jugoslavenska vlada želi “veau suradnju sa Svetom Stolicom za dobro i mirni suživot naroda”, Maslovaria je posebno istaknuo:
“Sliena je suradnja bila tako plodna u nedavnoj prošlosti, u doba kada je Jugoslavija, u drugaeijem teritorijalnom sastavu nego danas, uživala vedri napredak. Sadašnja Jugoslavija, nasljednica šireg skupa naroda i civilizacija kakav je postojao do prije malo godina, namjerava se, kao i ona prethodna, usredotoeiti na politiku mira sa susjednim narodima.
Štoviše, dosljedna svojoj tradiciji i pravnom ure?enju, sadašnja Jugoslavija istiee temeljnu važnost vjerske slobode i snošljivosti, zajameenu svim vjeroispovijestima i religijama naroda od kojih je sastavljena. Ta je vjerska sloboda nerazmrsivo povezana u više etnieko tkivo jugoslavenskog društva, za razliku od drugih državnih stvarnosti koje su sad etnieki jedinstvenije, a koje su proizašle od nekadašnje Jugoslavije.”
Zatim je novi jugoslavenski ambasador pri Svetoj Stolici posebno podsjetio na ono što je Papa govorio za svoga pohoda Hrvatskoj. Istaknuo je kako je Papa tražio da se obustavi bratoubilaeki rat, da se oprašta i traži oproštenje, da se odustane od osvete i da se traži ono što narode sjedinjuje, kao što ih “trebaju povezivati a ne dijeliti velike rijeke Dunav, Sava i Drina”. (Koliko se sjeaamo Papa u svom zagrebaekom govoru nije spomenuo rijeku Drinu – op.ur.). Na kraju je Maslovaria rekao:
“Tako je i povijest svetaca i biskupa balkanskih kršaanskih naroda, povijest jedinstva: od sv. Save, utemeljitelja Srpske Pravoslavne Crkve, koji je toliko štovao apostolske uspomene Petrove stolice, do biskupa Josipa Strossmayera, apostola jedinstva Crkve i ujedno jedinstva južnih Slavena.” Papin je odgovor bio naeelno opaenitiji. Ne ulazeai u sve to što je Maslovaria istaknuo i natuknuo, Ivan Pavao II. je rekao kako moli Gospodina da svima udjeli napredak i mir, kako se raduje produbljenju uzajamnih odnosa i kako država koju novi ambasador zastupa “vrši jasni utjecaj na balkanskom podrueju, te može osobito djelotvorno pridonositi izgradnji mira u tom podrueju, potieuai uzajamno poštovanje i djelatnu suradnju me?u tamošnjim narodima.”
Dojeilo Maslovaria ro?en je 4. listopada 1953. u Istoku na Kosovu. Završio je studij prava, oženjen i otac jednog djeteta. U jugoslavenskom Ministarstvu vanjskih poslova obnašao je razne službe, od 1986-1990. vodio je konzularne poslove u ambasadi SFRJ u Rimu, zatim je bio podsekretar savezne Vlade i tajnik Sekretarijata vlade Republike Srbije za odnose s inozemstvom.