Budi dio naše mreže
Izbornik

Održan znanstveni simpozij KBF-a „Žena iz Crkve za Crkvu”

Zagreb (IKA)

U utorak, 6. travnja 2021. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je jednodnevni Znanstveni simpozij „Žena iz Crkve za Crkvu“, u organizaciji Povjerenstva za Međunarodni teološki simpozij profesora filozofije i teologije kao Programskog i organizacijskog odbora ovogodišnjeg Simpozija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zbog aktualnih propisanih epidemioloških mjera, na Simpoziju su svi zainteresirani – osim fizičke prisutnosti predavačâ i profesorâ Fakulteta – mogli sudjelovati isključivo virtualnim priključivanjem na Microsoft Teams platformu uz prethodnu prijavu. Okolnosti su „novo normalnoga“ stoga dovele do veće zainteresiranosti, kako profesora i studenata područnoga studija teologije u Rijeci, tako i ostalih fakulteta, što potvrđuje brojka od 59 sudionika kombinirane prisutnosti.

Simpozij je započeo pozdravnim govorom i zahvalom dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, prof. dr. sc. Josipa Šimunovića, Programskom i organizacijskom odboru, kojemu se kao predsjednik pridružio novoimenovani prodekan za znanost, doc. dr. sc. Branko Murić. Dekan je naglasio kako je poticaj ovogodišnjoj temi Simpozija apostolsko pismo u obliku motuproprija – Spiritus Domini pape Franje (od 10. siječnja 2021. godine), kao reforma kan. 230, § 1 Zakonika kanonskoga prava iz 1983. godine o pristupanju žena službama lektorata i akolitata. Spomenutoj su problematici ranije doprinijeli i dokumenti II. vatikanskog koncila (Gaudium et Spes; Lumen Gentium; Sacrosanctum Concilium) te brojne enciklike papâ (Dignitatis Humanae; Ministeria Quaedam; Evangelii Nuntiandi; Evangelii Gaudium), ističući dostojanstvo i temeljnu jednakost žena i muškaraca te spremnost žena na suradnju i služenje Crkvi i društvu.

Foto: KBF Zagreb

Na poseban su način ovogodišnji predavači doprinijeli svojim promišljanjima, izlažući redom: dr. sc. Bruna Velčić i doc. dr. sc. Taras Barščevski, U službi Bogu i narodu; izv. prof. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač, Žena – slika Božja; doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar, Služba kao služenje – znak i izazov vremena; doc. dr. sc. Lucija Boljat i doc. dr. sc. Marija Džinić, Stalna služba čitača i akolite (kan. 230, § 1): put nastanka i analiza sadržaja odredbe; prof. dr. sc. Ante Crnčević, „Genus et genius mulieris“ u liturgiji Crkve; mr. sc. Gordana Barudžija, Žene navjestiteljice.

Dr. sc. Bruna Velčić i doc. dr. sc. Taras Barščevski zajedno su oblikovali predavanje naslovljeno U službi Bogu i narodu. Dok se, s jedne strane, dr. sc. Bruna Velčić osvrnula na Stari Zavjet, konkretno na starozavjetni dio o Juditi u kontekstu govora o biblijskim ženama u službi Bogu i narodu; dotle se, s druge strane, doc. dr. sc. Taras Barščevski zadržao na isticanju nadilaženja distinkcija u Pavlovim poslanicama kao glavnoj svrsi redimenzioniranja u evalorizaciji zajedništva: „biti u Kristu“. Stoga se, u Starom Zavjetu, po Juditi kao dobrostojećoj udovici, odvažnoj, neovisnoj, hrabroj, mudroj, lijepoj, religioznoj i veoma Bogobojaznoj ženi očituje Božja snaga i moć: „Hvalite Boga! Hvalite ga! Hvalite Boga koji nije uskratio milosti svoje kući Izraelovoj, nego je mojom rukom noćas potukao neprijatelje naše.“ (Jdt 13, 15); „Gospod Svevladar svlada ih / rukom žene jedne!“ (Jdt 16, 5). Judita, poput starozavjetnog lika – kralja Davida, postaje Božje sredstvo u djelu spasenja. Novi Zavjet, pak, upotpunjuje odnos žena i muškaraca koristeći glagole radnje, suradnje, zajedničkog djelovanja (Isusova Majka i žene mole zajedno s apostolima); a važan se doprinos žena nadasve očituje u umijeću nagovaranja, naviještanja, šutnje (čuvanja tajne), čime itekako mogu doprinijeti crkvenim službama.

Foto: KBF Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač je u svom promišljanju istaknula nekoliko važnijih naglasaka, pobliže specificirajući temu, obzirom na antropološko-teološke implikacije: Žena stvorena na sliku Božju. Tako oblikovanim naslovom posebno se želi rastumačiti da je slika Božja temeljno određenje čovjeka – očituje se povezanost i komunikacija s Bogom. Štoviše, povijesno promatrajući čovjeka kao vrstu, u Knjizi se Postanka naglašava da je čovjek stvoren kao spolno biće (muškarac i žena) na sliku Božju prema Božjoj volji, međusobno se nadopunjujući. Iako je kršćanska tradicija nerijetko slijedila eksplicitnu subordinaciju žene muškarcu (tjelesno-spolna konstitucija; umanjivanje poimanja žene kao slike Božje paralelom Krist – Adam) te internu jednakost spolova („duhovna duša“), valja konstatirati komplementarnost i upućenost muškarca na ženu i žene na muškarca koja se realizira u napetosti između spolova – ljubavi (tzv. model polarnosti: daljina-bliskost, slabost-predanje, davanje-primanje). O napetosti između spolova (ljubavi) pisao je i papa Ivan Pavao II. opisujući zaručničko i bračno zajedništvo kao najvišu instancu komunikacije, uspoređujući ga s odnosom Krista i Crkve kao Zaručnice.

Propitkujući se o raspoloživosti i spremnosti na služenje, doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar problematizirala je pojmove minister (služba uvijek na korist drugima, zajednici), diakonia (beskompromisno praćenje Isusa Krista i nesebično služenje) i koinonia (zajedništvo kršćana u Isusu Kristu; ekleziologija zajedništva) u kontekstu znaka i izazova vremena. Polazeći od pastoralne konstitucije o Crkvi u suvremenom svijetu – Gaudium et Spes, potrebno je razumjeti da se čovjek sam ne može pronaći, osim u istinskom darivanju sebe drugima po uzoru na Krista (lomljenje, mrvljenje i darivanje u euharistijskom kruhu). Premda su crkvene službe različite, u kristološkom su vidu komplementarne (ljudsko tijelo – živi Hram Božji Tijelo Kristovo). Iz svega navedenoga proizlazi da je zajednica prvenstveno subjekt služenja: jedinstvo zajednice ne oduzima različitost službi (trostruka svećenička, kraljevska i proročka služba utemeljena na krstu, a usmjerena eshatologiji – izgradnji Kraljevstva Božjeg). Zahtjev je žene, za prepoznavanje njezina udjela u Crkvi, na isticanju onoga što ona jest (najvećoj boli žena se suprotstavlja ljubavlju, hrabrošću, trpljenjem). Zato je izazov današnjega vremena prihvaćanje služenja, a još je važnije pitanje implementacije Radosne vijesti u znaku vremena. Jedan od učinkovitijih načina implementacije danas je svakako svjedočenje Evanđelja vlastitim životom (usp. papa Pavao VI., Evangelii Nuntiandi, br. 41).

Foto: KBF Zagreb

Doc. dr. sc. Lucija Boljat i doc. dr. sc. Marija Džinić zajedno su predstavile Stalnu službu čitača i akolite (kan. 230, § 1): put nastanka i analizu sadržaja odredbe. Doc. dr. sc. Marija Džinić primarno je izložila povijesni prikaz nastanka kanona s naglaskom na ulogu vjernika laika u službi Crkve. Pritom je istaknula kako je kan. 230, § 1 pridržavao vjernicima laicima, muškarcima (koji su se odlikovali dobi i vrlinama) da mogu prema propisanom bogoslužnom obredu biti uzeti u stalne službe čitača i akolita. No, motuproprijem Spiritus Domini kan. 230 je modificiran te je prema novom tumačenju i ženama, odlukom Biskupske konferencije, dopušteno pravilno dijeliti službe čitača i akolita. Od osobitog je značaja napomenuti kako je pojam laici, u II. knjizi Zakonika – De Personis, s obzirom na pojmove klerici redovnici promatran pod negativnim vidom – via negationis (niti klerici, niti redovnici). Međutim, vjernici laici po sakramentu krštenja imaju svoje mjesto u Crkvi. Važan obrat dogodio se tek II. vatikanskim koncilom kada je potvrđeno jedinstvo svih vjernika kršćana; vrednovanih punopravnim članovima Katoličke Crkve. Od tada ih se nastoji sve više uključiti u crkvene službe kako bi mogli punopravno sudjelovati u vršenju liturgijskog obreda (usp. SC, br. 14) temeljem trostruke službe združeni u Tijelo Kristovo (usp. LG), imajući na umu da svatko na svoj način sudjeluje u izgradnji Tijela Kristova. Iako motuproprij nije prvenstveno imao namjeru mijenjati podjeljivanje crkvenih službi, on ne priječi da žene mogu čitati svetopisamske tekstove za vrijeme liturgije. Ulazeći dublje u samoanalizu sadržaja odredbe kan. 230, § 1 onako kako je bio proglašen u Zakoniku kanonskoga prava iz 1983. godine (II. knjiga Zakonika – Božji narod; I. dio – Vjernici; II. podnaslov – Prava i obveze vjernika laika), doc. dr. sc. Lucija Boljat podsjetila je na ulogu vjernika laika s obzirom na posvetiteljsku službu, kao istinskih animatora, navjestitelja Riječi Božje. Jednako je važno da čitač vlastitu službu pretoči i u konkretan život zajednice. Vjernici laici – žene i muškarci služeći kao čitači i/ili akolite moraju biti svjesni osjećaja crkvenosti i biti prožeti željom za služenjem Crkvi. Za pristupanje stalnim službama traži se nekoliko ispunjenih uvjeta: navršenih 25 godina života, provođenje uzornoga kršćanskoga života, obavljena prikladna formacija (bliža i neposredna priprava: teološki fakulteti, tečajevi, seminari…), imati odluku/potvrdu dijecezanskoga biskupa. Prema kan. 231, § 2 Zakonika kanonskoga prava vjernici laici, vršeći stalne službe čitača i akolita u punom radnom vremenu, imaju pravo na dostojnu i prikladnu nagradu. Konačno, dva važna događaja (Biskupska sinoda Benedikta XVI., održana 5. – 26. listopada 2008.; Sinoda pape Franje posvećena Amazoniji, održana 6. – 27. listopada 2019.) na kojima se promišljalo o ženama kao služiteljicama (stalna služba čitača) i svijesti o dostojanstvu krštenja i muškarca i žene, ženama je omogućeno da vrše stalne službe. Papa Franjo je u Crkvi otvorio put za poslanje žena u skladu s dostojanstvom i jednakošću vjernika laika; a biskupima se stavlja apel da na razini Biskupske konferencije donesu konkretne kriterije i načine uvođenja žena u stalne službe čitača i akolita.

Prof. dr. sc. Ante Crnčević je upozorio kako se presmiono ocjenjuje naše vrijeme u kontekstu povijesne osjetljivosti Crkve za ulogu žena, kojima u evanđeljima na poseban način pripada specifična zadaća u odnosu na služenje, djelovanje prema Kristu. Skrenuo je pozornost na tlocrt kršćanskih bazilika u kojima je bio snažno istaknut arhitektonski oblikovan ambonski prostor; prostor naviještanja Riječi i povezana simbolika uskrsnuća. Razlike koje se u liturgijskom prostoru očituju između žena i muškaraca jesu pjevanje psalama u dva kora (muškarci i žene podijeljeni unutar prostora), te se na taj način isticalo međusobno zajedništvo i komplementarnost, a ne odijeljenost muškaraca i žena. Prof. dr. sc. Ante Crnčević ukratko je naznačio razlikovanje pojmova ministerium, officium munus od pojma ordo. Poziciju 17., na 12. sinodi 2008. godine, spominje kao konkretan prijedlog za pripuštanje žena službi čitača koja se ne smije i nije svediva tek na navještaj Riječi, nego ju treba sagledati u širem ozračju naviještanja i svjedočenja, te razlikovati službu lektorata/čitača (koji je obredno uveden u službu; ustanovljena služba) od vršenja te službe. Obzirom na odnos geniusa genusa žene, napominje kako je genius žene zasjenjen mišlju o genus žene: ženina spolnost je bila odlučujući element za položaj u Crkvi pa se više vrednovala njezina djevičanska karakteristika. Važno je osvijestiti da je, bez obzira na Crkvene dokumente i liturgijske knjige, život bio bliži stvarnosti, nego što je određivala norma stoljećima nepromijenjena, premda se liturgija stubokom mijenjala (primjer s krštenjem odraslih i djece u liturgiji tijekom povijesti).

Foto: KBF Zagreb

Mr. sc. Gordana Barudžija progovorila je o angažmanu žena navjestiteljica u Crkvi danas, analizirala pojmove „naviještanje“, „evangelizacija“ i „kateheza“, povezujući naviještanje kao sastavni dio govora o evangelizaciji i katehezu kao jedan vid navještaja (sadržaj – Dei Verbum, br. 1; načela – Gravissimum Educationis, br. 3). Svoje je predavanje podijelila na tri dijela: Tko su navjestiteljice?; Tko su vjeroučitelji u Republici Hrvatskoj?; Tko su navjestiteljice koje nisu vjeroučiteljice? Postavljajući si ta pitanja, istraživanjem je došla do sljedećih zaključaka: narod Božji, svi vjernici su sakramentom krštenja pozvani naviještati Radosnu vijest svatko svojim talentima/darovima. Među njima se posebno ističu katehisti (muškarci i žene) te vjeroučitelji i vjeroučiteljice kao službeni navjestitelji Crkve, a čije su glavne metode evangelizacije propovijedanje, svjedočenje životom, sakramenti, pučka pobožnost, mas-mediji (usp. Catechesi Tradendae; Evangelii Gaudium). Važno je pritom uzeti u obzir dokumente II. vatikanskog koncila (Ad Gentes, br. 17), Kodeks kanonskoga prava (kan. 759)enciklike papa (Pavao VI., Ivan Pavao II. – Catechesi Tradendae, Benedikt XVI. – m.p. kojim se uspostavlja Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije, Franjo – Evangelii Gaudium), kao i Ugovore između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i obrazovanja, Ugovor o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama (1999.), Poruku hrvatskih biskupa o vjeronauku u školi i župnoj katehezi (2000.)HBK, Na svetost pozvani. Pastoralne smjernice na početku trećeg tisućljeća (2002.). Vjeroučitelji u Republici Hrvatskoj su, u skladu s generičkim govorom (u planovima i programima te kurikulumima), većinom žene – vjeroučiteljice koje rade u osnovnim i srednjim školama, napreduju u zvanju te je više žena mentorica i savjetnika – istaknula je mr. sc. Gordana Barudžija. Nasuprot tome, u službi predstojnika katehetskih ureda više je muškaraca. Žene navjestiteljice – autorice tekstova objavljenih u znanstvenim časopisima Bogoslovska smotra, Crkva u svijetu, Obnovljeni život, Diacovensia, Riječki teološki časopis jesu književnice, pjesnikinje, umjetnice, prevoditeljice, novinarke, znanstvenice, čiji je profesionalni rad naviještanje kao svjedočenje životom. Na kraju ostaju otvorena pitanja: Koliko se jasno izražavamo u komunikaciji?, Bi li promijenjen način izražavanja doprinio promjeni stava prema ženama?, Ako je stav prema ženama na bilo koji način negativan, kako to da i dalje poučavaju?, te Trebaju li nam istraživanja o vjeroučiteljicama i kako one doživljavaju svoju službu/služenje Crkvi i društvu?

Između predavanjâ, koja su moderirali doc. dr. sc. Branko Murić (prodekan za znanost i predsjednik Programskog i organizacijskog odbora Simpozija) i izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, uslijedile su kraće i plodonosne rasprave u kojima su sudionici iznijeli svoja zapažanja, komentare, promišljanja, pitanja. Nakon posljednjeg predavanja uslijedila je završna rasprava u kojoj su sudionici saželi glavna pitanja Simpozija za buduća raspravljanja.

Znanstveni je simpozij „Žena iz Crkve za Crkvu“ nakon obogaćujućih rasprava, uz riječi zahvale predavačima i ostalim sudionicima, zatvorio dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Šimunović.

KBF Zagreb / Anamaria Đurak, mag. paed. relig. et catech.