Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

SVEĐANA PRISEGA "PAPINSKE ćVICARSKE GARDE"

Vatikan, 8. 5. 1995. (IKA) - Na prigodnoj sve~anosti 6. svibnja u Dvoričtu sv. Damaza u Vatikanu sve~ano je priseglo 27 novih ~lanova Papinske čvicarske garde. Tom su slavlju bili nazo~ni zamjenik Državnog tajničtva za opđe poslove nadbiskup Giovanni Ba

HRVATSKI DRAGOVOLJCI POLOĆILI VIJENAC NA GROB KARDINALA STEPINCA

Zagreb, 7. 5. 1995. (IKA) - Đlanovi Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskoga rata sakupili su se ispred zagreba~ke katedrale 6. svibnja u 14 sati. Nakon smotre i pozdrava predsjedniku Udruge Tomislavu Mer~epu, hrvatski dragovoljci učli su u katedralu

KRUNICA ZA MIR U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI

Vatikan, 7. 5. 1995. (IKA) - Hrvatska katoli~ka zajednica u Rimu molila je s papom Ivanom Pavlom II. krunicu za mir u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na prvu svibanjsku subotu, 6. svibnja. Krunicu su molili u dvoričtu sv. Damaza u Vatikanu, a s Hrvatima

VAĆNA ULOGA I RAD KATOLIĐKIH NOVINARA

Accora/Gana, 7. 5. 1995. (IKA) - Sveafri~ko biskupsko vijeđe za sredstva dručtvenog priopđavanja (CEPACS) održalo je od 3. do 6. svibnja sastanak u Accori, glavnom gradu Gane. Pozornost sudionika sastanka bila je usmjerena na pitanje uloge i rada katoli

PAPA TRAĆI RAVNOPRAVNOST KATOLIĐKIH I DRĆAVNIH ćKOLA

Vatikan, 7. 5. 1995. (IKA) - Primajuđi u subotu, 6. svibnja, oko 200 predstavnika Talijanskog saveza dje~jih vrtiđa okupljenih u Rimu na svom VII. redovitom saboru, papa Ivan Pavao II. pozvao je talijanske politi~are da "zakonima, na temelju najboljih e

MEŽUNARODNI SKUP O KRćŠANSKOJ ETICI U 3. I 4. STOLJEŠU

Rim, 7. 5. 1995. (IKA) - Patristi~ki zavod Augustinianum u Rimu priredio je 5. i 6. svibnja mešunarodni skup o krčđanskoj etici u 3. i 4. stoljeđu. Sudjelovalo je oko 300 stru~njaka za pitanja krčđanske starine. Predmet skupa vrlo je važan u sadačnjem t

OSNOVANA "MREĆA" ZA CRKVENU I DRUćTVENU OBNOVU ćVICARSKE

Bern, 6. 5. 1995. (IKA) - Deset krčđanskih udruženja i skupina u ćvicarskoj, mešu kojima najviče katoli~kih, udružili su se u "Mrežu otvorenih čvicarskih Crkava" (NOKS). Ta novonastala mreža, kojoj pripada gotovo 300.000 osoba, odrešuje se kao "proro~k