Budi dio naše mreže
Izbornik

Motuproprij pape Franje o nekim nadležnostima u gospodarsko-financijskim pitanjima

Vatikan (IKA)

Apostolsko pismo u obliku motuproprija pape Franje o nekim nadležnostima u gospodarsko-financijskim pitanjima objavljeno 28. prosinca 2020.

APOSTOLSKO PISMO U OBLIKU MOTUPROPRIJA
VRHOVNOG SVEĆENIKA FRANJE

O NEKIM NADLEŽNOSTIMA U GOSPODARSKO-FINANCIJSKIM PITANJIMA

Bolja organizacija uprave, kontrola i nadzor gospodarskih i financijskih aktivnosti Svete Stolice, kako bi se osiguralo transparentno i učinkovito upravljanje te jasna podjela nadležnosti i službi, predstavlja temeljnu točku u reformi Kurije.

Na temelju tog načela nije potrebno da Državno tajništvo, koje izbliza i izravno podupire djelovanje Svetoga Oca u njegovu poslanju i bitno je uporište u radu Rimske kurije, obavlja zadaće gospodarske i financijske naravi već dodijeljene drugim dikasterijima.

Nakon što su me odgovorni obavijestili o napretku postignutom u pogledu funkcionalnijeg izvršavanja njihovih nadležnosti, smatrao sam potrebnim uspostaviti neke norme za što bolju raspodjelu različitih službi Državnog tajništva, Administracije Apostolske Stolice i Tajništva za gospodarstvo.

Slijedom toga, nakon što sam pažljivo ispitao sva pitanja u vezi s tim predmetom, saslušao odgovorne iz kompetentnih dikasterija i konzultirao stručnjake, utvrđujem kako slijedi:

Članak 1
Prijenos ulaganja i likvidnosti

§1 Od 1. siječnja 2021. uprava nad novčanim sredstvima i bankovnim računima, ulaganjima u pokretnine i nekretnine, uključujući ulaganja u tvrtke i investicijske fondove, koju je do sada vršilo Državno tajništvo, prelazi na Upravu dobrima Apostolske Stolice (APSA) koja će se pobrinuti za njihovo upravljanje i administraciju. Ona će biti podvrgnuta ad hoc kontroli Tajništva za gospodarstvo, koje će od sada obavljati i funkciju Papinskog tajništva za gospodarska i financijska pitanja.

§2 Državno tajništvo će što je prije moguće, a najkasnije do 4. veljače 2021., svu svoju likvidnu imovinu koja se nalazi na tekućim računima koji se u njegovo ime vode pri  Institutu za religijska djela (IOR) ili se nalaze na stranim bankovnim računima, prenijeti na APSA-u, na bankovni računu koji će od nje biti naznačen.

§3 U slučaju da nije moguće ili da nije prikladno promijeniti vlasništvo nad računima, ulaganjima i udjelima, državni tajnik će osigurati što je prije moguće, a najkasnije do 4. veljače 2021., da se  predsjedniku APSA-e dodijeli punomoć za upravljanje u ime i za račun Državnog tajništva, dajući mu isključivo sve redovne i izvanredne ovlasti upravljanja za:

a) upravljanje bankovnim tekućim računima;

b) upravljanje vrijednosnim papirima i vrijednim pokretninama u ime Državnog tajništva;

c) ostvarivanje prava koja proizlaze iz udjela Državnog tajništva u tvrtkama i investicijskim fondovima;

d) upravljanje imovinom u izravnom ili neizravnom vlasništvu Državnog tajništva.

§4. Počevši od fiskalne godine 2021., doprinosi koji su dospjeli ili su slobodno preneseni s bilo kojeg naslova Svetoj Stolici, od strane bilo kojeg crkvenog tijela, uključujući i Guvernat Države Grada Vatikana i IOR, kao i onih o kojima je riječ u kan. 1271 Zakonika kanonskoga prava, bit će preusmjereni na račun pod nazivom Opći proračun Svete Stolice, kojim upravlja APSA prema važećem zakonodavstvu, a na temelju odobrenog proračuna. Prijenose iznosa iz Općeg proračuna Svete Stolice na APSA-u mora prethodno odobriti prefekt Tajništva za gospodarstvo.

5 APSA je odgovorna  za plaćanje redovnih i izvanrednih troškova Državnog tajništva prema proračunu istoga Tajništva odobrenom na temelju važećeg zakonodavstva i ne dovodeći u pitanje odredbe čl. 11. Statuta Tajništva za gospodarstvo. Stavka troškova za nepredviđene aktivnosti ili hitne slučajeve bit će predviđena u proračunu Državnog tajništva i o njima će se redovito izvještavati. Za pitanja koja podliježu tajni poštivat će se odredbe Statuta Povjerenstva osnovanog za ovu svrhu.

Članak 2
Upravljanje papinskim fondovima

§1. APSA će uspostaviti  posebnu proračunsku stavku pod nazivom Papinski fondovi, koja će radi veće transparentnosti biti dio konsolidiranih financijskih izvještaja Svete Stolice, za koje se moraju voditi zasebni računi, uz otvaranje posebnih podračuna za:

a) Fond pod nazivom Petrov novčić, sa svim svojim raznim pododjelima i naglascima;

b) Fond nazvan Diskrecijski fond Svetog Oca;

c) svaki od fondova koji se nazivaju Ovlašteni fondovi, a koji imaju određena ograničenja krajnjeg odredišta voljom donatora ili regulatornim odredbama.

§2 Sva sredstva spomenuta pod §1 zadržavaju svoju svrhu. Novac i novčani ekvivalenti koji se odnose na svaki od podračuna naznačenih u §1 pohranjuju se na namjenske račune koje je otvorila APSA.

§3 APSA povremeno izvještava Državno tajništvo o stanju fondova, koje nastavlja surađivati u prikupljanju istih.

§4 Troškovi i drugi postupci raspolaganja podračunom Diskrecijskog fonda Svetog Oca mogu se izvršiti samo temeljem osobne odluke Svetog Oca.

§5 Troškove koji se odnose na ostale podračune, na zahtjev Državnog tajništva, prema odobrenom proračunu, podmirit će APSA. Sve ostale postupke raspolaganja korištenjem ovih podračuna i one koji nisu predviđeni proračunom, predsjednik APSA-e podnosi na prethodno odobrenje prefektu Tajništva za gospodarstvo, koji vrši posebnu kontrolu po unaprijed dobivenim odredbama u dogovoru sa Svetim Ocem, tako provjeravajući korištenje njegovih sredstava, njihov iznos i likvidnost te usklađenost odredbama o njihovom odredištu.

§6 U svakom slučaju, neplanirani aranžmani plaćanja i ulaganja iz Papinskih fondova dani od predsjednika APSA-e moraju biti supotpisani od strane prefekta Tajništva za gospodarstvo, koji unaprijed provjerava odgovaraju li odredbama i ovlaštenjima danima temeljem ovoga članka.

Članak 3
Odredbe o gospodarsko-ekonomskoj kontroli i nadzoru

§1. Sva tijela navedena u članku 1. stavku 1. Statuta Vijeća za gospodarstvo, uključujući ona koja su do sada bila pod ekonomskom i financijskom kontrolom Državnog tajništva, podliježu kontroli, nadzoru i smjernicama Tajništva za gospodarstvo kako je definirano statutom i važećim zakonodavstvom, s izuzetkom onih tijela za koja je Sveti Otac izričito drugačije odredio.

§2. Proračun i završne bilance tijela iz prethodnog stavka šalju se Tajništvu za gospodarstvo, koje ih podnosi Vijeću za gospodarstvo na odobrenje.

§3 Ako je to predviđeno statutom ili trenutnom praksom, zapisnici upravnih odbora tijela i dalje se dostavljaju Državnom tajništvu ili Dikasteriju o kojem mogu kanonski ovisiti.

§4. Predsjednika odborâ revizora ili kontrolora, neovisno o imenovanju ili revizora ili jednog kontrolora, ako je to predviđeno Statutom tijela s popisa odobrenog od strane Vijeća za gospodarstvo, imenuje prefekt Tajništva za gospodarstvo, koje utvrđuje zahtjeve osobnosti i profesionalnosti te kontrolira postojanje bilo kakvih sukoba interesa.

§5 Članovi statutarnih tijela za unutarnju kontrolu iz prethodne stavke sudjeluju bez prava glasa na sastancima tijela odgovornih za upravu, bez obzira na njihovo imenovanje, i imaju pravo tražiti od upravitelja informacije i dokumente o napretku aktivnosti određenog tijela ili posla.

§6. Izvješća koja donose zakonska tijela za unutarnju kontrolu iz članka 4., temeljem zakona i statuta, šalju se Tajništvu za gospodarstvo. U svakom slučaju, dužnost je članova statutarnih tijela za unutarnju kontrolu izvještavati Tajništvo za gospodarstvo o situacijama ozbiljnih nepravilnosti u upravljanju ili organizaciji, o bilo kakvim kršenjima zakona ili statuta i o bilo kojoj opasnosti od gospodarskog neuspjeha određenog tijela.

§7 Nadređene, direktore, zaposlenike i stručne suradnike nadzornih i kontrolnih tijela nije moguće imenovati u upravna tijela koja su uključena u popis naveden u §1.

§8 Odredbe ovog članka automatski zamjenjuju sve suprotne odredbe sadržane u statutu određenog tijela.

§9 Nadležnosti Vijeća za gospodarstvo, Ureda glavnog revizora i Nadzornog tijela za financijske informacije i dalje su važeće, kako je definirano njihovim statutom i važećim zakonodavstvom.

Članak 4
Funkcija upravnog ureda Državnog tajništva

§1 Takozvani Upravni ured Državnog tajništva zadržava isključivo samo ljudske resurse potrebne za obavljanje aktivnosti koje se odnose na njegovu unutarnju upravu, pripremu proračuna i konačne bilance te ostale neupravne funkcije koje je do sada obavljao.

§2 Arhiva takozvanog Administrativnog ureda u dijelu koji se odnosi na ulaganja iz članka 1., i na fondove iz članka 2., prenosi se na APSA-u.

Sve o čemu sam razmišljao s ovim Apostolskim pismom u obliku motuproprija, naređujem da se poštuje u svim njegovim dijelovima, usprkos bilo čemu suprotnom, čak i ako je vrijedno posebnog spominjanja, i utvrđujem da stupa na snagu danom objavljivanja u novinama L’Osservatore Romano.

U Vatikanu, 26. prosinca 2020. godine, osme našega pontifikata.

FRANJO