Budi dio naše mreže
Izbornik

Popis stanovništva 2021.: U Hrvatskoj udio katolika u odnosu na 2011. manji za sedam posto

Zagreb (IKA)

Državni zavod za statistiku objavio je 22. rujna 2022. konačne rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva.

Nakon što su u siječnju objavljeni prvi rezultati Popisa 2021., DZS je objavio i konačne rezultate, među kojima one o nacionalnoj strukturi, vjerskoj pripadnosti, i materinskom jeziku.

Prema najnovijem popisu stanovništva, Republika Hrvatska ima 3 871 833 stanovnika, od čega 1 865 129 muškaraca (48.17 %) i 2 006 704 žene (51.83 %).

U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se je za 413 056 osoba ili 9.64 %.

U svim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika te je najveći relativni pad broja stanovnika prisutan u Vukovarsko-srijemskoj županiji (20.28 %), Sisačko-moslavačkoj županiji (19.04 %), Požeško-slavonskoj županiji (17.88 %), Brodsko-posavskoj županiji (17.85 %) te u Virovitičko-podravskoj županiji (17.05 %).

Rezultati Popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91.63 %, Srba 3.20 %, Bošnjaka 0.62 %, Roma 0.46 %, Talijana 0.36 % i Albanaca 0.36 %, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0.30 %. Udio osoba koje su se regionalno izjasnile iznosi 0.33 %, a osoba koje se nisu željele izjasniti iznosi 0.58 %.

Prema vjerskoj pripadnosti, katolika je 78.97 %, pravoslavaca 3.32 %, protestanata 0.26 %, ostalih kršćana 4.83 %, muslimana 1.32 %, osoba koje nisu vjernici i ateista ima 4.71 %, dok se 1.72 % osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri. Udio stanovnika koji su se izjasnili kao katolici, u odnosu na popis stanovništva 2011. godine, kada ih je bilo 86.28 % smanjio se je za 7.31 %.

U Ostali kršćani uključeno je 96.47 % osoba koje su se na pitanje o vjeri izjasnile kao kršćani, od kojih se na pitanje o vjerskoj zajednici 87.26 % izjasnilo da pripada Katoličkoj Crkvi, njih 0.84 % izjasnilo se da pripada Srpskoj pravoslavnoj Crkvi u Hrvatskoj, dok se za ostale vjerske zajednice pojedinačno izjasnilo manje od 0.50 %.

Prema materinskom jeziku, 95.25 % osoba izjasnilo se da im je materinski jezik hrvatski, a 1.16 % osoba izjasnilo se da im je materinski jezik srpski. Udio osoba s nekim drugim materinskim jezikom pojedinačno je manji od 1 %.

Udio stanovništva u dobi od 0 do 14 godina iznosi 14.27 %, a udio stanovništva u dobi od 65 i više godina iznosi 22.45 %.

Od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske njih 99.24 % ima hrvatsko državljanstvo, dok je stranih državljana 0.74 % ili 28 784.

Objavljeni podaci dostupni su na stranicama DZS-a:

Ostali podaci Popisa 2021. objavljivat će se sukcesivno te će njihovo objavljivanje biti pravodobno najavljeno u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

Međutim, u obzir treba uzeti da popisivači nisu bili kod svih stanovnika.