Budi dio naše mreže
Izbornik

U svijetu živi više od milijarde i 300 milijuna katolika

Vatikan (IKA)

U povodu 96. Svjetskog misijskog dana koji se obilježava u nedjelju 23. listopada, agencija „Fides“ je u petak 21. listopada objavila statistiku za Katoličku Crkvu, prenijela je Nedjelja.

Podatci su preuzeti iz posljednjeg tiskanog Statističkog godišnjaka Crkve (Annuario Statistico della Chiesa) ažuriranog do 31. prosinca 2020., a tiču ​​se članova Crkve, pastoralnih struktura, crkvenog djelovanja na polju zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja.

Svjetska populacija i broj katolika

Posljednjega dana 2020. svjetsku populaciju činilo je 7 667 136 000 osoba, što je povećanje od 89 359 000 ljudi u odnosu na prethodnu godinu. Globalni porast odnosi se na sve kontinente, a još uvijek najveći je u Aziji (+ 39 670 000) i Africi (+ 37 844 000), a slijede Amerika (+ 8 560 000), Europa (+  657 000) i Oceanija (+ 628 000).

Na isti nadnevak, 31. prosinca 2020. broj katolika u svijetu iznosio je 1 359 612 000 što predstavlja ukupno povećanje od 15 209 000 u usporedbi s prethodnom godinom. Prirast broja katolika je primjetan na svim kontinentima, osim u Oceaniji gdje ih manje 9 tisuća. Kao i proteklih godina, najviše krštenih je u Africi (+5 290 000) i Americi (+ 6 463 000), a slijede Azija (+ 2 731 000) i Europa (+ 734 000). Svjetski postotak katolika neznatno se smanjio (- 0.01) u odnosu na prethodnu godinu dosegnuvši udio od 17.73 %.

Uočljivo je i povećanje broja katolika po jednom svećeniku gdje u prosjeku jedan prezbiter pastoralno skrbi za 14 948 vjernika. Po kontinentima je broj pripadnika Katoličke Crkve na jednog svećenika rastao u: Americi (+ 117), Oceaniji (+ 53), Europi (+ 49), Aziji (+ 15) i Africi (+ 3).

Crkvene oblasti i misijske postaje

Crkvene oblasti su se u odnosu na prethodnu godinu povećale samo za jednu te su dostigle brojku od 3027. Nove su stvorene samo u Americi (+ 2), dok su nepromijenjene ostale na ostalim kontinentima, osim u Aziji, gdje su smanjene za jednu (- 1).

Misijskih postaja sa stalnim svećenikom ukupno je 3284 (+ 67). Povećale su se u Americi (+ 149) i Oceaniji (+ 6), a smanjile u Aziji (- 66), Africi (-19) te Europi (- 3). Bez rezidentnih svećenika ukupno su se smanjile za 253, dosegnuvši broj od 131 154 s varijacijama podijeljenim na sljedeći način: smanjenje u Americi (- 122), Aziji (- 383) i Europi (- 1), dok im je porastao broj u Africi (+ 249) i Oceaniji (+ 4).

Smanjen broj svećenika

Ukupan broj biskupa u svijetu smanjio se za samo jednoga i iznosi 5363. Od toga broja njih 4 156 imenovani su iz dijecezanskog klera, a iz redovničkog 1 207.

I ove godine broj svećenika u svijetu smanjio se je za 4117 te je dosegao brojku od 410 219. Najizraženije opadanje broja prezbitera je u Europi (- 4374), a slijede Amerika (- 1421) i Oceanija (- 104), dok je porast zaređenih službenika vidljiv u Africi (+ 1004) i Aziji (+ 778).

Broj dijecezanskih svećenika u svijetu na globalnoj razini manji je za 1615 te iznosi 280 521. U Europi ih je, u odnosu na prethodnu godinu, manje za 2880, u Americi za 364 i Oceaniji za 40 dok ih je više u Africi 1 116 i Aziji 553.

Kada je riječ o redovničkim prezbiterima, njihov broj je smanjen za 2 502 te ih je ukupno 129 698. Više ih je samo u Aziji (+ 225), a na svim ostalim kontinentima ih je manje: Europi (- 1494), Americi (- 1057), Africi (- 112) i Oceaniji (- 64).

Dok opada broj svećenika interesantno je kako raste broj trajnih đakona svugdje u svijetu. U odnosu na prethodnu statistiku više ih je za 397, a ukupno ih ima 48 635.

Zanimljivo je da raste broj redovnika koji nisu svećenici te ih je u proteklom razdoblju više za 274, a ukupno ih je na svijetu 50 569. Trend globalnog smanjenja broja redovnica potvrđen je i ove godine te ih je manje za 10 553, a ukupno ih je 619 546. Najviše ih nedostaje u Europi (- 8852), zatim Americi (- 4326) i (- 242), dok im se broj, očekivano, povećao u Africi (+ 2503) i Aziji (+ 364).

Sve manje bogoslova i sjemeništaraca

Bogoslova, dijecezanskih i redovničkih, u odnosu na prethodnu statistiku u svijetu je manje za 2203 te ih je ukupno 111 855. Porast svećeničkih kandidata vidljiv je samo u Africi (+ 907), dok ih je manje u: Americi (- 1 261), Aziji (- 1 168), Europi (- 680) i Oceaniji (- 1).

Slično je i sa sjemeništarcima, biskupijskim i redovničkim, čiji se broj već petu godinu zaredom smanjuje. Ove godine ih je manje 1 592, a ukupno ih je 95 398. Rast je zabilježen samo u Africi (+375) i Oceaniji (+1), a na ostalim kontinentima ih je manje i to u: Americi (- 1049), Aziji (- 644) i Europi (- 275).

Odgojne i obrazovne institucije

Na području obrazovanja i odgoja Crkva u svijetu upravlja sa 72 785 dječjih vrtića koje pohađa 7 510 632 polaznika; 99 668 osnovnih škola s 34 614 488 učenika; 49 437 srednje škole s 19 252 704 učenika. Također pastoralno prati 2 403 787 polaznika viših škola i instituta te 3 771 946 studenata.

Uz sve ovo vrijedi spomenuti kako Katolička Crkva u svijetu kroz svoje zdravstvene, dobrotvorne i pomoćne ustanove vodi: 5322 bolnice, 12 415 ambulanti, 534 leprozarija (za bolesnike od gube), 15 204 doma za starije, kronične bolesnike i hendikepirane, 10 362 bračna savjetovališta, 3137 centara za odgoj ili socijalni preodgoj te 34 291 drugu ustanovu.

I na kraju može se primijetiti kako zajedno sa svjetskom populacijom raste i broj katolika, ali se smanjuje broj duhovnih zvanja. Gledajući samo brojke i statistiku, koja nerijetko zna i prevariti, može se zaključiti da je Katolička Crkva najvitalnija i najživlja u misijskim područjima Afrike i Azije. Nije isključeno da će u budućnosti upravo misionari rodom s ta dva kontinenta biti u misijama u Europi, što se već i događa s bogoslovima i svećenicima koji se školuju na crkvenim učilištima diljem Starog kontinenta. No, isto tako nemjerljiva je njezina uloga na poljima zdravstvenog, odgojno-obrazovnog i dobrotvornog doprinosa, prenosi Nedjelja.